Darowizny odliczane od dochodu przez podatników rozliczających się 19% podatkiem liniowym

Zgodnie z art. 26 pkt.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku może zostać obniżony o kwoty darowizn przeznaczonych na określone cele.

Co do zasady, z odliczenia darowizn mogą korzystać podatnicy rozliczający swoje dochody w zeznaniach PIT-37, PIT- 36 i PIT 28, czyli płacący podatek dochodowy wg skali podatkowej albo podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych. Tak jest w przypadku darowizn na cele pożytku publicznego, darowizn na cele kultu religijnego czy darowizn na cele krwiodawstwa. Wymienione powyżej darowizny nie podlegają odliczeniu od dochodów podatników opodatkowanych 19% podatkiem liniowym.

Jednak część darowizn może pomniejszać dochód podatnika który dokonał wyboru opodatkowania podatkiem liniowym. Są to:

1. Ulga na cele kształcenia zawodowego

Ulga na cele kształcenia zawodowego dotyczy przekazania szkołom materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, pod warunkiem, że są one kompletne, zdatne do użytku i nie są starsze niż 12 lat. Mogą z niej skorzystać WYŁĄCZNIE przedsiębiorcy opodatkowani zarówno na zasadach ogólnych, liniowo wg stawki 19% oraz ryczałtem ewidencjonowanym.

Darowiznę tę można przekazać publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w więc np.:

 • pięcioletnim technikum,
 • trzyletnim branżowym szkołom I stopnia,
 • dwuletnim branżowym szkołom II stopnia,
 • szkołom policealnym dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku,
 • szkołom artystycznym.
 • publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, czyli, placówkom kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego, umożliwiającym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu (przychodu u podatników płacących ryczałt). Jest to limit wspólny z pozostałymi darowiznami, takimi jak darowizny na cele krwiodawstwa, cele pożytku publicznego oraz kultu religijnego. Tytułem darowizny nie mogą być przekazane środki pieniężne, a wyłącznie składniki majątku trwałego. Darowiznę tę można odliczać w deklaracjach PIT-37, PIT-36, PIT-36L  oraz PIT-28.

2. Darowizny pieniężne i rzeczowe na walkę z COVID-19

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, także opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą odliczyć darowizny (gotówkowe lub rzeczowe) na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przekazane:

 • wskazanym podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, o ile zostały wpisane do wykazu. Wykazy te prowadzone są przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą, opublikowane zaś zostały m.in. w biuletynie informacji publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia, czy dziennikach urzędowych województw, z podziałem na województwa (wykazy placówek udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa),
 • Agencji Rezerw Materiałowych,
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,
 • domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługom opiekuńczym, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19.

3. Darowizny sprzętu komputerowego na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe

Odliczeniu podlegają komputery przenośne (laptopy lub tablety), które są kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania podarowane na rzecz :

a) organów prowadzących placówki oświatowe (np. przedszkola, szkoły, uczelnie, placówki oświatowo – wychowawcze),

b) organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Darowizny wymienione w pkt.2 i 3 przekazane:

a) do końca kwietnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości większej niż wartość darowizny – 200% wartości darowizny,

b) w maju 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150% wartości darowizny,

c) od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny,

d) od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020r. podlegają odliczeniu w wysokości 200% wartości darowizny

e) od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. – 150 proc. wartości darowizny;

f) od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii – równowartość przekazanej darowizny.

Wysokość wydatków na darowizny ustala się na podstawie:

 1. dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;
 2. dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny (np. pisemna umowa darowizny lub akt notarialny) wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

W przypadku darowizn z pkt.2 i 3 nie ma limitu ograniczającego darowiznę do wysokości 6% dochodu podatnika. Są to darowizny limitowane wyłącznie wysokością osiągniętego dochodu.

Darowizny na zwalczanie COVID można odliczyć nie tylko w zeznaniu rocznym, ale już od podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, w miesiącu jej dokonania.

Odliczenie darowizn na zwalczanie COVID nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis, nie wyczerpuje zatem ich limitów.

Ewa Stolarczyk, ABAK S.A.