ESPI 7/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.

29-06-2021 15:32

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

– Marzena Leonowicz: 150.000 głosów, tj. 150.000 akcji, co stanowiło 100% głosów na tym ZWZ i 5,57% w ogólnej liczbie głosów.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu

ESPI 6/2021 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

28-05-2021 14:28

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie.

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji oraz projekty uchwał.

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – > Walne Zgromadzenia.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załączniki:

ESPI 5/2021 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020

28-05-2021 13:19

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu ESPI 4/2021 z dnia 26 maja 2021 r., Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020, w wysokości 451.992,95 zł, zakładającą:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 215.580,80 zł, co oznacza dywidendę w wysokości 0,08 zł na jedną akcję;

2. przeznaczenie kwoty 236.412,15 zł na kapitał zapasowy

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

ESPI 4/2021 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020

26-05-2021 13:38

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 26 maja 2021 r. podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sposób podziału zysku Spółki za 2020 r., w wysokości 451.992,95 zł, w której rekomenduje:

  1. wypłatę dywidendy w kwocie 215.580,80 zł, co oznacza dywidendę w wysokości 0,08 zł na jedną akcję;
  2. przeznaczenie kwoty 236.412,15 zł na kapitał zapasowy

Ponadto Zarząd Spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy był wyznaczony na 22 lipca 2021 r., natomiast wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 2 sierpnia 2021 r.

ESPI 3/2021 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

2021-02-26 13:27

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. otrzymał zawiadomienie od Pani Ewy Stolarczyk w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. W załączeniu Emitent przekazuje treść Zawiadomienia.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu

ESPI 2/2021 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

2021-02-25 14:20

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r. otrzymał zawiadomienie od PROFESCAPITAL Sp. z o. o. w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. W załączeniu Emitent przekazuje treść Zawiadomienia.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu

ESPI 1/2021 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

2021-02-25 14:08

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r. otrzymał powiadomienie od osoby prawnej blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze o transakcji, o której mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść powiadomienia.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu

ESPI 13/2020 Rozliczenie przeterminowanych należności od Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A.

2020-12-30 17:26

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 r. doszło do realizacji wszystkich elementów porozumienia i aneksów do porozumienia zawartych przez Emitenta z Grupą Kapitałową Rank Progress S.A. (Grupa RNK), dotyczących rozliczenia przeterminowanych należności od Grupy RNK, o których Emitent informował w raportach ESPI 5/2019 z dnia 3 sierpnia 2019 r., ESPI 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. oraz ESPI 4/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu

ESPI 12/2020 Zawarcie umowy kredytowej

2020.11.04 20:22:05

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 listopada 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej w kwocie 1 mln PLN, zabezpieczonego gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zarząd Spółki informuje, że w opinii Zarządu po podpisaniu powyższej umowy ogólne zadłużenie Spółki pozostaje na poziomie bezpiecznym i adekwatnym dla skali prowadzonej działalności i inwestycji a także umożliwi dalszy rozwój Spółki.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu

ESPI 11/2020 Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

2020.10.21 12:57:05

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd ABAK S.A. (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20, Olsztyn) w dni robocze w godz. 10-14.

Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu