EBI 10/2021 Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2020 roku

13-08-2021 08:15

Zarząd ABAK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku.

Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

EBI 9/2021 Powołanie Zarządu na nową kadencję

2021-07-28 12:58

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały ze skutkiem od 1 sierpnia 2021 r. dotyczące powołania Zarządu Spółki na wspólną czteroletnią kadencję w dotychczasowym składzie:

– Paweł Puterko – Prezes Zarządu,

– Igor Puterko – Wiceprezes Zarządu,

– Małgorzata Puterko – Członek Zarządu,

– Grzegorz Imiela – Członek Zarządu.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące powołanych członków Zarządu, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 8/2021 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

29-06-2021 15:21

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) podjęło uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na wspólną czteroletnią kadencję:
– Pana Szczepana Czyczerskiego
– Pana Krzysztofa Olbrychta
– Pana Wojciecha Kaliciaka
– Pana Michała Świniarskiego
– Pana Leszka Liznera

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załączniki:

EBI 7/2021 Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.

29-06-2021 15:07

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 29 czerwca 2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie i nie zostały podjęte, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także że podczas obrad ZWZ żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu


Załączniki:

EBI 6/2021 Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy

29-06-2021 15:00

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, zakładającą wypłatę dywidendy w kwocie 215.580,80 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję.

Dzień dywidendy ustalono na 22 lipca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2021 r.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały, liczba akcji Spółki uprawnionych do dywidendy wynosi 2.694.760 sztuk.

Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

EBI 5/2021 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

28-05-2021 14:15

Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie.

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji oraz projekty uchwał.

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – > Walne Zgromadzenia.

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załączniki:

EBI 4/2021 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2020

2021-05-26 13:10

Zarząd ABAK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2020.

Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załączniki:

EBI 3/2021 Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku

14-05-2021 11:13

Zarząd ABAK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku.

Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załącznik:

EBI 2/2021 Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2020 roku

2021-02-15 11:26

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2020 roku.

Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załącznik:

EBI 1/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

26-01-2021 15:12:16

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 roku – w dniu 15 lutego 2021 roku,

– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku – w dniu 14 maja 2021 roku,

– Raport okresowy roczny za 2020 rok – w dniu 26 maja 2021 roku,

– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku – w dniu 13 sierpnia 2021 roku,

– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku – w dniu 12 listopada 2021 roku.

Postawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Emitenta:

Paweł Puterko – Prezes Zarządu