Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego zaliczane do kosztów podatkowych

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych odsetek od kapitału własnego, gdy źródłem finansowania spółki, zamiast pożyczki lub kredytu bankowego, są tzw. zyski zatrzymane w spółce na kapitale zapasowym lub rezerwowym lub dopłaty wnoszone przez wspólników.

Zasadą jest, że aby zaliczyć daną kwotę do kosztów uzyskania przychodu, trzeba ją faktycznie wydatkować (np. zapłacić odsetki od kredytu), a ona sama musi mieć związek z działalnością gospodarczą i nie może być w katalogu wyłączeń z podatkowych kosztów.

Nowa ulga jest całkowitym odejściem od tej zasady. Pozwala bowiem rozpoznać koszty podatkowe bez poniesienia wydatku (bez zapłaty odsetek) w sytuacji przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy albo wniesienia dopłat przez wspólników.

Zrównuje to podatkowe uprawnienia związane z finansowaniem zewnętrznym w postaci pożyczki z własnymi źródłami finansowania. Celem zmian jest zachęcenie podatników do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego.

Hipotetyczne odsetki, obliczone od wysokości wniesionych do spółki dopłat lub zatrzymanego zysku mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 250.000 zł. To oznacza, że liczyć się będzie wartość dopłat lub zatrzymanego zysku w kwocie maksymalnie 10 mln zł. Ze względu na limit można zaoszczędzić na podatku maksymalnie 47,5 tys. zł.

Koszt przysługuje w roku wniesienia dopłaty lub przekazania zysku na kapitał zapasowy oraz w dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych.

Jednak jeśli w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym wniesiono dopłatę albo podjęto uchwałę o zatrzymaniu zysku w spółce, nastąpi zwrot dopłaty bądź wypłata zysku, powstanie przychód w wysokości odpowiadającej odliczonym wcześniej kosztom podatkowym. Analogiczny skutek ma przejęcie, podział lub przekształcenie w spółkę niebędącą osobą prawną w ciągu tych 3 lat.

Ulga nie jest stosowana w przypadku przeznaczenia dopłat lub zysków na pokrycie straty bilansowej.

Dotyczy ona podatników CIT, a więc w praktyce spółek z o.o., spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. W 2020 r. z nowego rozwiązania skorzystają te z nich, które w 2018 lub 2019 r. miały zyski, ale ich w całości nie wypłaciły i raczej nie będą wypłacać w krótkim horyzoncie czasowym. To samo dotyczy spółek z o.o., do których wnoszone były dopłaty do kapitału.

Regulacje mają po raz pierwszy zastosowanie do roku podatkowego rozpoczętego po 31 grudnia 2019 r. (w 2020 r.). Mogą być także stosowane do wniesionych dopłat oraz zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy po dniu 31 grudnia 2018 r.(w 2019 roku) Przy czym w takim przypadku, za rok wniesienia dopłaty lub przekazania zysku przyjmuje się rok podatkowy rozpoczęty po dniu 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 15cb Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w 2020 r. kwoty obliczanej jako iloczyn:

stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy ( 1,5% na dzień 31 grudnia 2019 r.) powiększonej o 1 punkt procentowy oraz

dopłaty wniesionej do spółki zgodnie z przepisami KSH lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy w 2019 i 2020 r.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.

Nowy plik JPK zamiast deklaracji VAT-7 (aktualizacja)

Od 1 października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT, bez względu na to czy mają status mikro, małego, średniego czy dużego przedsiębiorcy, mają obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT. (Początkowo obowiązek ten miał wejść w życie od 1 lipca 2020 r., jednak w związku z epidemią koronawirusa, został przesunięty – na podstawie art. 72 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19…).

W rezultacie jeden dokument elektroniczny – nowy plik JPK_VAT od 1 października 2020 r. zastąpi dotychczasowe deklaracje miesięczne – VAT-7 i kwartalne – VAT 7K

Wprowadzona nowa struktura JPK_VAT 2020 ma celu uproszczenie raportowania prowadzonych ewidencji dotyczących podatku VAT, ponieważ od 1 października przedsiębiorcy będą przesyłać tylko jeden plik JPK_VAT, dzięki czemu:

 • nie będą składać odrębnie dublujących się informacji w postaci deklaracji miesięcznych i kwartalnych oraz plików JPK-VAT;
 • zmniejszy się liczba dokumentów przetwarzanych w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS);
 • każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

Zakres danych w nowym pliku JPK_VAT

Niestety zastąpienie deklaracji miesięcznych przez nowy rozbudowany plik JPK-VAT powoduje również konieczność istotnego zwiększenia ilości i treści przekazywanych informacji, które muszą się znaleźć w tym pliku.

Wymagany zakres danych zawartych w nowym pliku JPK_VAT określa rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r., w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019r. Poz.1988).

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia obowiązują dwa rodzaje rozliczenia:

 1. miesięczne – JPK_V7M,
 2. kwartalne – JPK_V7K.

Nowy plik JPK_VAT należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne lub kwartalne do 25 dnia miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.

Od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż w formie JPK_V7M i JPK_V7K.

Nowa struktura JPK_VAT 2020 zawiera:

 1. informację o zakupach i sprzedaży, która wynika z prowadzonej ewidencji VAT za wybrany okres;
 2. pozycje z dotychczasowej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz
 3. dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Nowa struktura JPK_VAT 2020 podzielona jest na dwie części:

 1. Cześć deklaracyjną, która zawiera informacje dotychczas ujmowane w deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, czyli m. in. dane podatnika oraz okresy, za jaki składany jest plik JPK. Nowa struktura JPK VAT 2020 w części deklaracyjnej zawierać będzie również informacje potrzebne do wyliczenia podatku należnego i naliczonego oraz do wysokości podatku VAT, która podlega wpłacie do urzędu skarbowego bądź do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. W części tej możliwe będzie również wykazanie kwoty podatku VAT podlegającej zwrotowi wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu.
 2. Część ewidencyjną, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące wysokości podstawy opodatkowania, wartości sprzedaży bez podatku oraz wysokość podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, która wynika z prowadzonej ewidencji sprzedaży. W części tej należy również wykazać nowo wprowadzone grupy towarów i usług zgodnie z wprowadzonymi oznaczeniami oraz wprowadzone dodatkowe oznaczenia niektórych rodzajów dokumentów.

Podatnicy VAT czynni składający deklarację JKP_V7M zobowiązani są do składania części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej miesięcznie, natomiast podatnicy składający JPK_V7K zobowiązani są do składania części ewidencyjnej miesięcznie oraz deklaracyjnej kwartalnie.

Obowiązkowe oznaczanie grup towarów i usług

W nowym pliku JPK_VAT wprowadzono dodatkowy obowiązek oznaczania grup towarów i usług na wystawionych fakturach sprzedaży, np.

a) przy sprzedaży towarów:

 • GTU_01 – napojów alkoholowych;
 • GTU_02 – benzyn lotniczych, benzyn silnikowych, gazu płynnego, olejów napędowych;
 • GTU_03 – oleju opałowego;
 • GTU_04 – wyrobów tytoniowych;
 • GTU_05 – odpadów;
 • GTU_06 – urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich;
 • GTU_07 – pojazdów oraz części samochodowych;
 • GTU_08 – metali szlachetnych oraz nieszlachetnych;
 • GTU_09 – leków oraz wyrobów medycznych;
 • GTU_10 – budynków, budowli i gruntów;

b) przy świadczeniu usług:

 • GTU_11 – w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
 • GTU_12 – o charakterze niematerialnym (np. doradcze, księgowe);
 • GTU_13 – transportowych i gospodarki magazynowej.

Nowe oznaczenia towarów i usług, tzw. GTU, sprzedawca będzie mieć możliwość wykazania na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest ujęcie oznaczenia GTU w momencie wystawienia faktury sprzedaży, jednak zgodnie z art. 106e ustawy o VAT takie oznaczenie nie jest elementem obowiązkowym, które musi znaleźć się na fakturze sprzedaży. Natomiast drugim sposobem jest wykazanie GTU w momencie generowania nowego pliku JPK_VAT, ze względu na to, że sprzedawca nie ma obowiązku przekazania grupy towarowej nabywcy. Rozwiązaniem preferowanym jest umieszczanie oznaczeń na fakturach sprzedaży, co pozwoli na prawidłowe ujęcie GTU w nowym rozszerzonym pliku JPK-VAT przez służby księgowe.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.

Nowa matryca stawek VAT – zmiany stawek podatku od towarów i usług od 1 lipca 2020

Od 1 listopada 2019 r. obowiązuje nowa treść załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT, ale na podstawie przepisów przejściowych będą one stosowane dopiero od 1 lipca 2020 r. (art. 7 ustawy zmieniającej z 9 sierpnia 2019 r.).

Są to załączniki, w których są wymienione towary i usługi opodatkowane stawkami 8% i 5%. Od 1 lipca 2020 r. klasyfikacja statystyczna PKWIU 2008 używana w załącznikach 3 i 10 zostanie zastąpiona w przypadku towarów Nomenklaturą Scaloną CN, a w przypadku usług klasyfikacją PKWiU 2015. W przypadku towarów, nowa treść tych załączników zostanie znacznie uproszczona poprzez dążenie do stosowania jednej (takiej samej) stawki podatku dla całych działów CN. Ograniczona w związku z tym zostanie liczba przypadków, gdy podobne towary (towary takiej samej kategorii) są opodatkowane różnymi stawkami VAT.

Wiąże się z tym konieczność zmiany stawek dla niektórych towarów. Najczęściej obowiązywać będzie zasada obniżania stawek VAT („równania w dół”), ale nie bezwzględnie, gdyż w przypadku niektórych towarów stawka VAT ulegnie podwyższeniu:

Obniżenie stawki VAT   Podwyższenie stawki VAT  
TowaryZmiana stawki VAT Towary Zmiana stawki VAT
Owoce tropikalne, cytrusowe i podzwrotnikowe CN 08, niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe) ze stawki 8% na 5%Niektóre przyprawy nieprzetworzone (np. gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy, kmin, szafran, kurkuma)ze stawki 5% na 8%
Pieczywo CN 19
Było: 5% gdy data minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia nie przekracza 14 dni,
8% gdy przekracza 14 dni

Wyroby ciastkarskie CN 19
Było: 8% gdy data minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni,
23%  gdy przekracza 45 dni
zamiast trzech stawek (5%, 8% i 23%) zależnych od daty przydatności do spożycia na 5%Homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, kawior oraz namiastki kawioru ze stawki 5% na 23%
Zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna w tym również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego ze stawki 8% na 5%Lód używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczychze stawki 8% na 23%
Musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone (np.. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek) ze stawki 23% na 8%Drewno opałoweze stawki 8% na 23%
Artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy) ze stawki 8% na 5%Posiłki, których składnikiem są:
1) homary i ośmiornice oraz inne towary objęte CN 0306-0308 (np. krewetki, małże czy ślimaki),
2) kawior lub namiastki kawioru objęte CN 1604,
3) przetwory z homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605.
z 8% na 23%
Produkty dla niemowląt i dzieci, tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe ze stawki 8% na 5%

O ile w przypadku towarów nastąpi wiele zmian w wysokości stawek podatku VAT, usługi najczęściej pozostaną opodatkowane podatkiem VAT według dotychczasowych stawek podatku. Wyjątek stanowić będzie:

 1. Wprowadzenie obniżonych stawek podatku VAT na świadczenie niektórych usług w postaci dostarczania drogą elektroniczną książek, gazet, dzienników i czasopism,
 2. Wprowadzenie stawki 8% na świadczenie usług polegających na licencjonowaniu programów komputerowych stanowiących wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (poz. 73 nowego załącznika nr 3 do ustawy o VAT).

Z dniem 1 listopada 2019 r. także art. 2 pkt 30 ustawy o VAT otrzymał nowe brzmienie, które będzie stosowane od dnia 1 lipca 2020 r. Z nowej definicji wynikać będzie, że przedrostek „ex” będzie mógł poprzedzać różne symbole, tj. symbole grupowań Nomenklatury scalonej (CN) oraz symbole grupowań klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (przede wszystkim symbole grupowań PKWiU). Zmiana ta związana jest z decyzją ustawodawcy o zastąpieniu określania towarów innych niż obiekty budowlane symbolami PKWiU na określanie ich kodami CN.

Wysokość podatku w gastronomii

Nie zawsze czynności dokonywane w ramach działalności gastronomicznej stanowią świadczenie usług w rozumieniu VAT. Według przepisów unijnych oraz orzecznictwa unijnego czynności te z punktu widzenia VAT mogą stanowić dostawy towarów. Jest tak na przykład w przypadku sprzedaży posiłków na wynos czy w przypadku posiłków zamawianych na telefon.

Przez wiele lat najczęściej przyjmowano, że takie dostawy mogą korzystać z opodatkowania stawką 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (tj. jako dostawy gotowych posiłków i dań). Sytuację zmieniło wydanie w tej kwestii przez Ministra Finansów niekorzystnej dla podatników interpretacji ogólnej z 24 czerwca 2016 r. (sygn. PT1.050.3.2016.156). Interpretacja ta nie jest jednak dla podatników wiążąca, a w konsekwencji wielu podatników nadal stosuje stawkę 5% do dostaw towarów dokonywanych w ramach działalności gastronomicznej, zaś organy podatkowe rzadko takie postępowanie kwestionują.

Stan prawny w tym zakresie ulegnie zmianie. Od 1 lipca 2020 r. będzie stosowany, dodany 1 listopada 2019 r., art. 41 ust. 12f ustawy o VAT. Ustanawia on jako zasadę opodatkowanie według stawki VAT 8% wszystkich czynności (tj. do dostaw towarów i świadczenia usług), które według PKWiU z 2015 r. są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem.

Przykład

Podatnik prowadzi pizzerię i oferuje sprzedaż pizzy z dowozem. Obecnie do takich dostaw podatnik stosuje stawkę VAT w wysokości 5% (uznając stanowisko zajęte przez Ministra Finansów w interpretacji ogólnej za nieprawidłowe). Od 1 lipca 2020 r. postępowanie takie będzie jednoznacznie nieprawidłowe, gdyż według art. 41 ust. 12f ustawy o VAT dostawy takie będą opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8% (a w niektórych przypadkach nawet 23%, np. w przypadku pizzy z owocami morza).

Stawka 8% nie będzie miała jednak zastosowania do całej sprzedaży składającej się na takie czynności. Istnieć będą trzy grupy wyłączeń z zakresu stosowania stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 12f ustawy o VAT. Dostawa towarów objętych tymi wyłączeniami będzie opodatkowana stawką 23%. Są to:

 1. napoje inne niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy o VAT lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym ich przygotowanie i podanie;
 2. towary nieprzetworzone przez podatnika, inne niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy o VAT lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie;
 3. posiłki, których składnikiem są:
 • homary i ośmiornice oraz inne towary objęte CN 0306-0308 (np. krewetki, małże czy ślimaki),
 • kawior lub namiastki kawioru objęte CN 1604,
 • przetwory z homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605.

Przykład

Podatnik prowadzący restaurację ma w ofercie, między innymi, danie z ośmiornicy. Obecnie sprzedaż takiego dania korzysta z opodatkowania podatkiem VAT według stawki 8%. Od 1 lipca 2020 r. jego sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.

Paragon fiskalny z NIP a faktura uproszczona

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o VAT w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną.

Faktura uproszczona nie musi zawierać:

 • imion i nazwisk lub nazwy nabywców oraz ich adresów,
 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
 • wartości sprzedaży netto (bez kwoty podatku),
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku i sprzedaż zwolnioną,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku.

Faktura uproszczona musi więc zawierać takie dane jak:

 • data jej wystawienia,
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, (numer NIP)
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, jeżeli została określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym także w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • kwotę należności ogółem.

Kiedy nie można wystawić faktury uproszczonej?

Ustawodawca przewidział przypadki, w których przedsiębiorca nie ma możliwości wystawienia faktury uproszczonej. Zgodnie z tym faktura uproszczona nie może dokumentować:

 1. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju,
 2. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
 3. dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz podmiotów z państw członkowskich (innych niż Polska), gdy zobowiązanym do zapłaty podatku jest nabywca.

Dodatkowo nie może dokumentować transakcji o wartości należności powyżej kwoty 450 zł bądź 100 euro.

Posługiwanie się fakturami uproszczonymi nie jest obowiązkiem podatnika, gdyż drobną sprzedaż może on udokumentować także zwykłą fakturą.

Paragon fiskalny jako faktura uproszczona

Par. 25 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących z dnia 29 kwietnia 2019 r., definiuje elementy, jakie powinny znaleźć się na paragonie fiskalnym.

Z porównania danych, które musi zawierać faktura uproszczona i paragon fiskalny wynika, że jeżeli paragon z NIP będzie wystawiony na nie więcej niż 450 zł albo 100 euro to sam w sobie będzie fakturą uproszczoną (art.106e ust.5 pkt.3 ustawy VAT). Do takiego paragonu nie ma już konieczności wystawienia dodatkowej faktury i daje on prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Podatnik otrzymał już fakturę i sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania następnej faktury. Ponadto, co istotne, wystawienie faktury spowodowałoby, że transakcja byłaby dwukrotnie dokumentowana, co może narazić sprzedawcę na zarzut wystawienia tzw. pustej faktury z art.108 ustawy VAT. W związku z tym w tym przypadku podatnik, otrzymując paragon z NIP, nie otrzyma już dodatkowej faktury, ponieważ transakcja jest już udokumentowana fakturą uproszczoną.

Paragon z NIP-em nabywcy do kwoty 450 zł, będący fakturą uproszczoną, jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji dla nabywcy, który nie musi dodatkowo występować o standardową fakturę VAT. W związku z tym, zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów, faktura uproszczona stanowi podstawę do odliczenia VAT od zakupów i zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Czy paragony z NIP będące fakturami uproszczonymi są wykazywane w ewidencji JPK sprzedawcy?

Tak, ponieważ nabywca korzystający z prawa do odliczenia podatku VAT ujmuje te paragony z NIP będące fakturami uproszczonymi w swojej ewidencji JPK jako dające prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jednak w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. te paragony fiskalne z NIP-em nie muszą być wykazywane w nowej ewidencji JPK na podstawie  rozporządzenia MF z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie z 15 października 2019 r. dotyczące szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT (Dz.U. z 2019r. poz. 1988).

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone, wystawione zgodnie z art.106e ust.5 pkt.3 ustawy VAT, nie będą musiały być wykazywane odrębnie w nowym JPK_VAT – w okresie do 31 grudnia 2020 r.

Ewa Stolarczyk, ABAK S.A.

Informacja dla Klientów w związku z sytuacją epidemiczną

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że dzięki stosowanej przez nas nowoczesnej technologii i wdrożonej w Grupie ABAK organizacji pracy, prowadzimy na bieżąco w sposób niezakłócony pełny zakres usług dla naszych Klientów. Ponadto na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany przepisów dotyczących przedsiębiorców, a po ich uchwaleniu wdrażamy je w życie i komunikujemy naszym Klientom.

Niemniej, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w naszych oddziałach. Uprzedzamy również, że niektóre oddziały mogą pracować w oparciu o dyżury części pracowników, natomiast pełny skład osobowy naszej firmy pozostaje do Państwa dyspozycji z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, w tym: elektronicznej wymiany danych, systemów do przekazywania dokumentów elektronicznych, wideokonferencji, a także komunikacji telefonicznej oraz mailowej. Zachęcamy do tych form kontaktu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

+48 89 524 15 30

+48 697 476 970

sekretariat@abak.com.pl

Obowiązkowa dematerializacja akcji w 2020 r.

Zgodnie z nowelizacją kodeksu spółek handlowych, wszystkie akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych muszą zostać zdematerializowane do końca 2020 r.* Do 30 czerwca br.* spółki mają czas na wybór podmiotu, który zajmie się przeprowadzeniem procesu dematerializacji i zawarcie z nim umowy.

Dematerializacja akcji jest zmianą formy akcji z dokumentu na zapis w systemie informatycznym. Zgodnie z nowelizacją ksh, wszystkie spółki akcyjne i komandytowo akcyjne muszą obowiązkowo przeprowadzić taki proces w 2020 r. Obowiązek dotyczy zarówno spółek publicznych, jak i niepublicznych. Dematerializacji podlegają wszystkie rodzaje akcji danej spółki.

Akcje spółki niepublicznej należy rejestrować rejestrze akcjonariuszy (który od 1 stycznia 2021 r.* będzie spełniał funkcję księgi akcyjnej i będzie jawny dla spółki i każdego akcjonariusza) we współpracy z domem maklerskim, albo w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych (KDPW). Akcje spółek publicznych powinny być rejestrowane w KDPW.

Istotną zmianą wprowadzoną przez nowelizację od 1 stycznia 2020 r. jest także obowiązek posiadania przez spółki akcyjne i komandytowo akcyjne strony internetowej, której adres podlega obligatoryjnemu ujawnieniu w KRS.

Poniżej przedstawiamy procedury i kluczowe terminy związane z obowiązkową dematerializacją.

Pięciokrotne wezwanie akcjonariuszy

Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne, których nie wszystkie akcje zostały zdematerializowane, mają obowiązek pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Pierwsze wezwanie musi zostać ogłoszone do 30 czerwca 2020 r.*, przy czym poszczególne wezwania nie będą mogły być dokonywane w odstępie czasu dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż 2 tygodnie.

Wezwania następują w sposób właściwy dla zwoływania Walnych Zgromadzeń. Jednocześnie spółka ma obowiązek udostępnienia informacji o wezwaniu na swojej stronie internetowej, z miejscu przeznaczonym na komunikację z akcjonariuszami, przez co najmniej 3 lata od pierwszego wezwania. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Wybór i zawarcie umowy z podmiotem przeprowadzającym dematerializację

 • Spółki niepubliczne

W przypadku spółek niepublicznych, przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy Walne Zgromadzenie musi zdecydować w formie uchwały, czy akcje podlegające dematerializacji będą objęte rejestrem akcjonariuszy (jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera podmiot uprawniony – dom maklerski) czy zarejestrowane w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych (KDPW).

Zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z domem maklerskim lub o rejestrację akcji z KDPW powinno nastąpić do 30 czerwca 2020 r.*, czyli jak zaznaczyliśmy wcześniej – jeszcze przed pierwszym wezwaniem.

 • Spółki publiczne

Spółki publiczne nie są objęte obowiązkiem zwoływania Walnych Zgromadzeń w celu podjęcia uchwały o wyborze systemu rejestracji akcji oraz podmiotu prowadzącego taki system. Spółki te mają obowiązek rejestracji wszystkich akcji w KDPW.

Przepisy nie określają terminu zawarcia umowy z Krajowym Depozytem, jednak KDPW wskazuje na 30 października 2020 r., jako bezpieczny termin umożliwiający zarejestrowanie akcji danej spółki do końca 2020 r.* W KDPW będą mogły zostać zarejestrowane wyłącznie te akcje wydane uprzednio w formie dokumentów, które zostaną złożone w spółce w odpowiedzi na wezwania.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że akcje tej samej spółki nie mogą być zarejestrowane jednocześnie w KDPW i rejestrze akcjonariuszy – muszą zostać zarejestrowane w tym samym systemie rejestracji (tzw. jednolity reżim rejestrowy).

Wszystkie spółki planujące zawarcie umowy o rejestrację z KDPW, zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem KDPW dla emitentów akcji, podlegających przymusowej dematerializacji:

Uwaga! Treść wezwań akcjonariuszy, a także prawne aspekty związane z procesem dematerializacji w danej spółce, podmioty objęte obowiązkową dematerializacją powinny konsultować z działami prawnymi.

*Aktualizacja

W związku z podpisaniem „Tarczy Antykryzysowej 3.0” zmianie uległy terminy związane z obowiązkową dematerializacją:

 • pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce musi zostać ogłoszone do 30 września 2020 r. (wcześniej 30 czerwca 2020 r.), w związku z czym Walne Zgromadzenie ma więcej czasu na podjęcie uchwały w sprawie wyboru systemu rejestracji akcji i zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym ten system.
 • moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa 1 marca 2021 r. (wcześniej 1 stycznia 2021 r.).

Zawieszenie składek ZUS na 3 miesiące w związku z pandemią koronawirusa

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z  pandemią koronawirusa mogą składać w ZUS uproszczone wnioski o odroczenie im terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne o trzy miesiące.(wniosek ZUS-EOP)

Bieżącą składkę za luty, płatną do 10 lub 15 marca, przedsiębiorcy mogą zapłacić dopiero w czerwcu (wtedy dwie składki naraz za luty i maj). I analogicznie składki za marzec, płatne w kwietniu, będą odroczone  do lipca (dwie składki za marzec i czerwiec), a za kwiecień do zapłaty w maju – do sierpnia. (dwie składki za maj i lipiec).

Odroczenie dotyczy również składek ZUS za luty, których termin płatności już upłynął. Jeśli jednak przedsiębiorca zapłacił już składkę za luty, to ze wspomnianego rozwiązania może skorzystać już tylko za dwa miesiące, czyli marzec i kwiecień.

Odroczenie może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przedsiębiorcy spłacający długi w układach ratalnych mogą też wnosić o ich zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności.

Każdy pracodawca i osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą za pośrednictwem maila, Platformy Usług Elektronicznych czy bezpośrednio w oddziale złożyć uproszczony wniosek o odroczenie składek za luty, marzec i kwiecień. Informacja o tym jak złożyć wniosek znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod tym adresem.

Nie zwalnia to jednak przedsiębiorców z obowiązku ich zapłaty w przyszłości. Zaległe składki za wspominane 3 miesiące, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić.  Odroczenie może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także na Fundusz Emerytur Pomostowych.

ZUS maksymalnie upraszcza procedury udzielenia tej pomocy. Urzędnicy sami zgromadzą niezbędne dokumenty (także o pomocy publicznej udzielonej firmie) i wyślą przedsiębiorcy mail do podpisania. Jak zapewnia ZUS, wystarczy skan podpisanych dokumentów i składki będą odroczone o trzy miesiące. W razie potrzeby odroczenie może być przedłużone o kolejne miesiące. Wystarczy aneks do umowy. Oryginały dokumentów trzeba będzie dostarczyć do ZUS po zakończeniu okresu zagrożenia koronawirusem.

Ułatwienia dla firm wprowadzone przez ZUS:

 • odroczenie płatności składek – na wniosek płatnika będzie możliwość odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek,
 • zawieszenie i wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych o 3 miesiące, w których termin płatności rat bądź składek przypada na marzec-maj,
 • tryb uproszczony dla składek za okres luty–kwiecień 2020 r. – wprowadzony uproszczony wniosek: jeden dokument, w którym dodatkowo zawarte będzie oświadczenie, w którym przedsiębiorca wskaże, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności. Wszystkie wnioski będą kwalifikowane jako wnioski o pomoc de minimis. Wniosek można złożyć na PUE, e-mailem lub do skrzynki w placówce ZUS. W odpowiedzi na wniosek ZUS odeśle do płatnika do podpisu umowę z ZUS oraz wydruk z SUDOP (informacja o wielkości otrzymanej pomocy w okresie ostatnich 3 lat),
 • wstrzymanie działań egzekucyjnych – na należności od lutego do kwietnia 2020 r. wobec aktywnych płatników, którzy do końca stycznia 2020 r. nie zalegali z opłacaniem składek.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.

Zwolnienie sprzedaży wysyłkowej (internetowej) z obowiązku ewidencji obrotu przy użyciu kas rejestrujących

Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, po spełnieniu pewnych warunków mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Do końca 2021 r. regulacje dotyczące tego typu preferencji określone są w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2519).

Obok zwolnienia podmiotowego, przysługującego podatnikom osiągającym niskie obroty ze sprzedaży (poniżej 20 000 PLN w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym), jednym z najczęściej stosowanych zwolnień z kas rejestrujących jest zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej. Przysługuje ono na mocy § 2 rozporządzenia, a szczegółowe warunki jego zastosowania zostały określone w poz. 36 załącznika do tego aktu prawnego.

Warunki zwolnienia z kas rejestrujących dla sprzedaży wysyłkowej

Zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej jest dostawa towaru w systemie wysyłkowym – pocztą lub przesyłkami kurierskimi, jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub rachunek w SKOK, której jest członkiem). Ponadto z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana – muszą one zawierać dane nabywcy, w tym jego adres.

Aby zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej mogło znaleźć zastosowanie, wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie. W dobie obecnej wciąż pojawiają się jednak nowe rozwiązania, takie jak np. szybkie płatności elektroniczne czy płatności online kartami debetowymi. Powstaje pytanie, czy otrzymanie płatności w taki sposób uprawnia ich do zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej.

Na pytanie podatnika dotyczące systemów płatności elektronicznych typu PayU, PayPal itp., odpowiedzi udzielił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP3/4512-494/15/JP. Podkreślono w niej, iż zapłata dokonana za pośrednictwem systemu szybkiej płatności nie pozbawia podatnika prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej. Zapłata za zamówienia odbywa się poprzez płatności elektroniczne typu PayU etc. oraz na konto bankowe. Pobrania kurierem są wpłacane zbiorczo na konto bankowe przez firmy kurierskie, a za pośrednictwem poczty elektronicznej Wnioskodawca otrzymuje rozpiskę, czego dotyczy wpłata, jakich numerów i adresów. Z ewidencji oraz dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakich konkretnych czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana. Należy podkreślić, iż każda taka sprzedaż pozostawia po sobie ślad w postaci wpływu na konto powiązanego z wcześniejszą sprzedażą. Nie ma więc żadnych przeciwwskazań do zastosowania zwolnienia z kasy.

Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej a zbiorcza płatność

Wspomniana interpretacja odnosi się także do sytuacji, w których nabywcy płacą kurierowi należność za pobraniem, a firma kurierska dokonuje na konto podatnika zbiorczego przelewu. Jeśli sprzedawca oprócz przelewu otrzymuje także specyfikację poszczególnych wpłat – z informacjami, jakich numerów i adresów dotyczy dana wpłata, warunki zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej zostają spełnione. Oczywiście konieczne jest, aby z ewidencji również wynikało, jakich konkretnych czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana.

Zwolnienie z kas a płatność kartą

O ile w przypadku szybkich płatności elektronicznych dyrektorzy izb skarbowych są zgodni co do prawidłowości zastosowania zwolnienia z kasy, o tyle w przypadku płatności kartami płatniczymi czy debetowymi organy podatkowe nie są już tak przychylne. Zapłata taka traktowana jest bowiem na równi z płatnością gotówką, a co za tym idzie nie spełnia warunku do zastosowania zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej.

Stanowisko takie zajęli m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10.07.2015 r. nr IPPP2/4512-321/15-5/RR oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach z dnia 08.05.2015 r. nr ILPP2/4512-1-103/15-2/JK, czy z dnia 13.06.2014 r. nr ILPP2/443-294/14-2/SJ.

Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej a odbiór osobisty towaru

Zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej nie można zastosować, jeśli nabywca odbiera towar w punkcie sprzedaży bezpośredniej – niezależnie od sposobu dokonania zapłaty. Nie zostaje bowiem spełniony warunek dokonania dostawy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Wyłączenia ze zwolnień z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej nie ma zastosowania w odniesieniu do towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, które w każdym przypadku podlegają ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej bez możliwości zastosowania zwolnienia. W katalogu tym znalazła się m. in. dostawa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego i fotograficznego, dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych analogowych i cyfrowych, wyrobów tytoniowych , napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, czy dostawa perfum i wód toaletowych.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.

Faktura tylko do paragonu z firmowym NIP

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wszedł w życie nowy przepis art.106b ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiący że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej i potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT lub podatku od wartości dodanej (co do zasady NIP nabywcy). Ustawodawca wprowadza zatem istotne ograniczenia w zakresie możliwości wymiany paragonów fiskalnych na faktury, które mają ograniczyć nadużycia dotyczące wystawiania faktur, które nie mają odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym – tzw. „pustych faktur” – do paragonów fiskalnych. Chodzi o wyeliminowanie m. in. procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów.

Jeżeli paragon fiskalny nie zawiera numeru NIP wówczas sprzedawca może wystawić fakturę do sprzedaży dokumentowanej tym paragonem (tzw. faktura na żądanie), ale wyłącznie na rzecz osoby fizycznej (konsumenta).

W przypadku, w którym sprzedawca nie posiada kasy rejestrującej z funkcją zamieszczania NIP nabywcy na paragonie, nie będzie mógł wystawiać od 1 stycznia 2020 r. faktur na rzecz podatników do sprzedaży udokumentowanej paragonami fiskalnymi. Nie ma jednak konieczności zakupu nowej kasy rejestrującej posiadającej taką funkcję. W takiej sytuacji nabywca powinien zadeklarować już w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar jako usługę jako podatnik, a sprzedawca nie powinien takiej sprzedaży rejestrować na kasie rejestrującej, tylko powinien od razu wystawić fakturę.

Zmianie tej towarzyszy określenie sankcji dla:

 1. podatników wystawiających faktury na rzecz podatników do sprzedaży dokumentowanej paragonami bez numeru NIP nabywcy
 2. podatników będących nabywcami ujmujących takie faktury w ewidencji VAT zakupu i odliczający podatek VAT naliczony.

Obu grupom podatników organy podatkowe będą ustalać dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcję VAT) w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy.

Nie ustala się dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenia skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.

Nowe zasady dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych od 1 stycznia 2020 r.

Zróżnicowane zasady dokumentowania WDT w poszczególnych państwach członkowskich są oceniane jako jeden z czynników umożliwiających dokonywanie oszustw podatkowych. W związku z tym, jeszcze w 2016 r. podjęto decyzję o poszukiwaniu rozwiązania, które będzie stanowiło ulepszenie unijnych przepisów dotyczących VAT dotyczących transakcji transgranicznych.

Efektem tych prac jest m. in. rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (dalej: Rozporządzenie, link), wprowadzające ujednolicone zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Konieczne stało się bowiem określenie pewnych okoliczności, w których uznaje się, że towary zostały wysłane lub przetransportowane z terytorium państwa członkowskiego dostawy, co jest niezbędne dla zastosowania zwolnienia od podatku lub stawki VAT 0% (w niektórych państwach członkowskich UE wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów korzystają ze zwolnienia od podatku).

Niezbędne dokumenty, gdy transport jest organizowany przez dostawcę lub na jego rzecz

Od 1 stycznia 2020 r., będzie obowiązywać domniemanie, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały przemieszczone do innego państwa członkowskiego (co umożliwia zastosowanie stawki 0% do dostawy wewnątrzwspólnotowej), jeżeli sprzedawca będzie posiadać co najmniej dwa niebędące ze sobą w sprzeczności dowody potwierdzające wysyłkę lub transport, wydane przez dwa niezależne od siebie oraz od sprzedawcy podmioty.

Dowodami takimi, zgodnie z Rozporządzeniem, mogą być dokumenty z dwóch grup:

A. podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów;

oraz

B. następujące dokumenty:

 • polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów;
 • dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;
 • poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

Co do zasady, sprzedawca powinien posiadać co najmniej dwa dowody z Grupy A lub jeden dowód z grupy A oraz jeden dowód z Grupy B. Kwestie te zostały szczegółowo uregulowane w nowym art. 45a ust. 1 Rozporządzenia.

Niezbędne dokumenty, gdy transport jest organizowany przez nabywcę lub na jego rzecz

Dodatkowo, w przypadku transportu towarów przez nabywcę lub przez osobę trzecią na jego rzecz, sprzedawca powinien dysponować pisemnym oświadczeniem nabywcy, potwierdzającym że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów.

Takie pisemne oświadczenie nabywcy powinno zostać dostarczone sprzedawcy do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy i zawierać: datę wystawienia; nazwę lub imię i nazwisko oraz adres nabywcy; ilość i rodzaj towarów; datę i miejsce przybycia towarów; w przypadku dostawy środków transportu, numer identyfikacyjny środków transportu; oraz identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy.

Rozporządzenie wykonawcze zawiera zamknięty katalog dowodów podstawowych oraz pomocniczych, które są akceptowane jako dowód wysyłki lub transportu. Spełnienie wymogów dowodowych przewidzianych w rozporządzeniu tworzy domniemanie, że towary zostały wysłane lub przetransportowane z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Jest to jednak domniemanie wzruszalne, które organy podatkowe mogą obalić przy pomocy innych dowodów.

Rozporządzenie wykonawcze wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, a zatem nie wymaga implementacji do krajowego porządku prawnego. Należy jednak sądzić, że nie ma ono wyłącznego charakteru w przedmiotowej materii. W polskiej ustawie o podatku od towarów i usług znajdują się przepisy, które regulują kwestię dowodów potwierdzających wywóz towarów i zastosowanie stawki 0% do dostawy wewnątrzwspólnotowej. Niespełnienie warunków domniemania z rozporządzenia wykonawczego nie oznacza automatycznie, że stawka 0% nie będzie miała zastosowania. W takiej sytuacji na sprzedawcy ciąży obowiązek udowodnienia w inny sposób, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, że warunki zastosowania stawki 0% zostały spełnione.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.