Wprowadzone przez Abak040117

ESPI 5/2020 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 lipca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

2020-06-30 14:54 Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 lipca 2020 roku, które rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie. W załączeniu treść ogłoszenia wraz z […]

EBI 8/2020 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 lipca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

2020-06-30 14:23 Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 lipca 2020 roku, które rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie. W załączeniu treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji oraz projekty uchwał. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki jest dostępna na […]

ESPI 4/2020 Zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 3 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 r. zawarty został aneks nr 2 (Aneks) do porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI 5/2019 z dnia 3 sierpnia 2019 r. (Porozumienie), zawartego pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Progress XXVIII Sp. […]

EBI 7/2020 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

29-06-2020 17:11 Zarząd ABAK S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2020 r. Pan Artur Rzepka złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień, na który zostanie zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające Sprawozdanie za rok 2019. Powodem decyzji jest zmiana planów zawodowych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 […]

Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego zaliczane do kosztów podatkowych

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych odsetek od kapitału własnego, gdy źródłem finansowania spółki, zamiast pożyczki lub kredytu bankowego, są tzw. zyski zatrzymane w spółce na kapitale zapasowym lub rezerwowym lub dopłaty wnoszone przez wspólników. Zasadą jest, że aby zaliczyć daną kwotę […]

Nowy plik JPK zamiast deklaracji VAT-7 (aktualizacja)

Od 1 października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT, bez względu na to czy mają status mikro, małego, średniego czy dużego przedsiębiorcy, mają obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT. (Początkowo obowiązek ten miał wejść w życie od 1 lipca 2020 r., jednak w związku z epidemią koronawirusa, został przesunięty – na podstawie art. 72 ustawy z […]

ESPI 3/2020 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019

24-06-2020 12:25 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019, w wysokości […]

ESPI 2/2020 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019

2020-06-23 15:28 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sposób podziału zysku Spółki za rok 2019, w wysokości 858.576,69 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 69/100), w której przewiduje […]

EBI 6/2020 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2019

23-06-2020 14:24 Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączaniu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2019. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Paweł Puterko – Prezes Zarządu