Wprowadzone przez Abak040117

Minimalny podatek dochodowy od przychodów podatników CIT

Od 1 stycznia 2022 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą płacić minimalny podatek dochodowy. Podatku minimalnego nie zapłacą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy prowadzą działalność na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu, a także w sytuacji, gdy zobowiązani są do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Nie zapłacą go również […]

EBI 1/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-28 14:54 Zarząd ABAK S.A. przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 r.,– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.,– Raport okresowy roczny […]

Estoński CIT od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie istotne zmiany dotyczące warunków korzystania oraz zasad opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek czyli tzw. estońskim CIT na 2022 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Estoński CIT – co uległo zmianie? Rozszerzono możliwość wyboru tej formy opodatkowania na spółki osobowe: komandytową i komandytowo-akcyjną. Do końca 2021 […]

Polski Ład a nielegalne zatrudnienie

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z przepisami Polskiego Ładu, wyłącznie pracodawca będzie ponosił konsekwencje nielegalnego zatrudnienia lub nieujawniania całości bądź części wynagrodzeń swoich pracowników. Definicja nielegalnego zatrudnienia Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nielegalne zatrudnienie to: zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie […]

Składka zdrowotna przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.

W związku z istotnymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2105) w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.: podstawa wymiaru składki zdrowotnej […]

Polski Ład – zmiany podatkowe od 1 stycznia 2022 r.

W Dz.U. pod poz. 2105 została opublikowana ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli podatkowa część Polskiego Ładu. Nowelizacja wprowadza ponad 100 zmian w 26 ustawach. Większość zmian wchodzi w życie 1 stycznia 2022 […]

EBI 12/2021 Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku

2021-11-12 12:17 Zarząd ABAK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku. Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Paweł Puterko – Prezes Zarządu Załącznik:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych na rzecz przedsiębiorców

Usługa wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym (np. lokalu mieszkalnego), świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz podmiotu gospodarczego (innego niż społeczna agencja najmu), który wykorzystuje wynajmowaną nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. podnajmuje tę nieruchomość innym podmiotom na cele mieszkaniowe lub udostępnia nieodpłatnie swoim pracownikom […]

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie wydatków rozliczanych w ramach ulgi mieszkaniowej

Podatnik, który sprzedał nieruchomość poza działalnością gospodarczą albo nieruchomość mieszkalną przed upływem 5 lat od końca roku, w którym ją nabył lub wybudował ma obowiązek zapłacić z tego tytułu 19% podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art.10 ust.1 pkt.8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Może jednak skorzystać ze zwolnienia z podatku, jeżeli […]

Pakiet SLIM VAT 2 od 1 października 2021 r.

6 września 2021 r. w Dz.U. poz. 1626 został opublikowany pakiet zmian SLIM VAT 2, wprowadzający kolejne zmiany w zakresie uproszczenia rozliczania podatku od towarów i usług oraz rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym istniejące konstrukcje w podatku VAT. Większość zmian wprowadzanych przez ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od […]